Syntes av Svenska Enskilda Organisationers Utvärderingar

Publication
Author:
Holger Nilén, Per-Ulf Nilsson et al. Avd. för Samverkan med Enskilda Organisationer och Konflikthantering
Series:
Serier – Sida EvaluationDescription:
Sida Evaluation 02/34 / 13 svenska folkrörelser har ramavtal med Sida enligt beslut i Sveriges riksdag. Avtalen, som löper under lång tid, innebär att Sida varje år betalar ut nästan 900 miljoner kronor till de s k ramorganisationerna(RO)1. Dessa åtnjuter därmed en särställning i det svenska utvecklingssamarbetet.
Utvärderingar av program och projekt inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete har på senare år fått allt större betydelse. Sida behöver utveckla formerna för effekt- och resultatredovisning och förskjuta fokus från beredning till efterhandsgranskning, heter det i en större systemrevision.
Denna studie redovisar i vilken omfattning och på vilket sätt ramorganisationerna använder utvärderingar som instrument i utvecklingssamarbetet. Grunden för studien är 171 utvärderingsrapporter som blev klara under treårsperioden 1999-2001.
pages:80