Samarbetet med Lettland en resultatanalys

Publication
Author:
Lisa Román, Claes Sandgren
Description:
Sverige har bedrivit utvecklingssamarbete med Lettland sedan 1990. Under perioden 1990-1997 har stöd omfattande cirka 560 miljoner svenska kronor (msek) utgått till insatser i Lettland.
Samarbetet med Lettland syftar främst till att stödja reformprocessen genom strategiska insatser för kunskapsöverföring och institutionsutveckling och att underlätta landets inträde i EU.
Resultatanalysen har som syfte att säkerställa att de erfarenheter som gjorts tas till vara i landstrategiarbetet. Resultatanalysen fyller också en informationsfunktion; i avsaknad av en fyllig beskrivning av Sveriges östsamarbete är resultatanalysen tänkt att vara en källa för information om samarbetet med Lettland.
pages:58