Hållbar utveckling?

Publication
Author:
Miljöpolicyenheten
Series:
Serier – POM Working PaperDescription:
Handledning för granskning av miljökonsekvensbedömningar - November 2002 / Miljökonsekvensbedömningar (MKB) ska göras av alla projekt som stöds av Sida. MKB görs för att analysera hur miljön påverkas av föreslagna utvecklingsprojekt och hur projekten på bästa sätt kan bidra till en miljömässigt hållbar utveckling.
I Sidas regelverk finns en regel för MKB, och som stöd för Sidas handläggare och samarbetsparter har Sida även utvecklat en handledning "Hållbar utveckling? Handledning för granskning av miljökonsekvensbedömningar".
pages:104