Väga lika tungt - Om kvinnor & män i utvecklingssamarbetet

Publication
Description:
I ett internationellt perspektiv har Sverige länge legat i frontlinjen när det gällt att integrera jämställdhetsaspekterna i biståndet och utveckla metoder som kan leda till effektiva resultat.
"Väga lika tungt" belyser vikten av att kvinnor och män deltar i utvecklingssamarbetet på lika villkor, och ger exempel på hur Sverige arbetar för att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ska följas även inom detta område
pages:30