96/22 Svenskt stöd till Vänortssamarbete med Polen, Estland, Lettland och Litauen

Publication
Author:
Håkan Falk, Börje Wallberg
Series:
Serier – Sida EvaluationDescription:
Ett vänortssamarbete mellan städer och kommuner i Sverige och i Central- och Östeuropa började byggas upp i större skala efter Sovjetunionens upplösning. Under det första skedet var de som regel finansierade av kommunerna själva. Normala inslag i dessa vänortsrelationer var ungdoms-, kultur- och idrottsutbyte.
År 1991 började den svenska regeringen erbjuda viss tilläggsfinansiering för vänortssamarbete med Polen, de tre baltiska staterna och vissa delar av nordvästra Ryssland.
I mars 1996 beslutade Sida att göra en utvärdering av de demokratiska effekterna av stödet till vänortssamarbetet i Polen och de baltiska staterna. Detta var en del av förberedelserna inför en möjlig fortsättning av programmet.
pages:98